Logify kasutamise tingimused

Kasutades Logify äppi ja veebiteenust (edaspidi nimetatud ka: “Äpp“), nõustute Te alljärgnevate tingimustega (edaspidi nimetatud ka: “Tingimused“):

 1. Äpi arendajaks on OÜ i45 (äriregistri kood 12241237, asukoht Mäealuse 2/1, 12618 Talllinn, Eesti, e-posti aadress info@i45.com) (edaspidi nimetatud ka: “Arendaja“).
 2. Äpp kui mobiilirakendus võimaldab automaatselt koguda nutitelefoni abil detailseid sõiduandmeid, need pilveteenusesse laadida ning vastavalt vajadusele neid töödelda ja avaldada.
 3. Äpp on tehtud kasutajale kättesaadavaks ja tema poolt aktsepteeritud „nagu on” („as is”) põhimõttel, st nagu Äpp on konkreetsel ajahetkel koos sellel esineda võivate võimalike puudustega. Arendaja ei taga Äpi vastavust mistahes nõuetele ega selle sobivust kindlaksmääratud või eeldatavale kasutusotstarbele.
 4. Arendaja ei vastuta Äpis kasutatud kolmandate osapoolte ja avalike teenuste (nt Google Inc., Microsoft Corporation, GPS jmt) õigsuse, täpsuse, ajakohasuse ja kättesaadavuse eest.
 5. Äpi kaudu on kasutajal võimalik teatud andmete hoidmine nö. “pilves”. Sellisel juhul on tegemist andmete hoidmisega kolmanda isiku poolt osutatavas pilveteenuses ning niisuguse kolmanda isiku teenuse kasutamisega Äpi kasutaja poolt. Arendaja ise vastavat pilveteenust ei osuta, kuid võimaldab Äpi kasutajal kasutada kas Arendaja poolt korraldatud pilveteenust (nt Microsoft, Google vmt) või Äpi kasutajal ise endale pilveteenus korraldada. Arendaja ei vastuta niisuguse pilveteenuse toimimise ega selle sisu eest. Kasutaja kohustub pilveteenuse tingimusi järgima.
 6. Äpi teatud funktsionaalsuse kasutamiseks on vajalik internetiühendus, millega seotud kulude eest Arendaja ei vastuta.
 7. Arendaja ei vastuta rahalise, mitterahalise, füüsilise või mistahes muu kahju eest, mis võib tuleneda Äpi või seal kuvatud info ja teenuste (nii Arendaja kui kolmandate osapoolte teenuste) kasutamisest.
 8. Arendaja ei oma, kogu ega töötle muul viisil kasutajate isikuandmeid, kui ainult niisugused Äpi ostmisega / allalaadimisega kaasnevad andmed, mis äpipoodide poolt Arendajale edastatakse. Kasutajaandmete edastamisel Äpi ja pilveteenuse vahel Arendaja kaudu Arendaja üksnes edastab andmeid ning omab vaid väga limiteeritud juurdepääsu andmete sisule. Äpi kasutaja avaldab ja kinnitab, et käesolevaga annab või on juba eelnevalt andnud Arendajale nõusoleku niisuguseks Äpi ostmiseks vajalikus mahus ja eesmärgil oma isikuandmete (nt ees- ja perekonnanimi, mobiiltelefoni number, krediitkaardi nr vmt) töötlemiseks. Arendaja ei avalda Äpi kasutaja eelneva nõusolekuta tema isikuandmeid kolmandatele isikutele v.a. juhtudel, kui seda näevad ette Eesti Vabariigi õigusaktid.
 9. Äpi teatud funktsionaalsused on tasulised. Tasuliste funktsionaalsuste jätkuva kasutamise eelduseks on vastava tasu õigeaegne maksmine; vastasel juhul võib Arendaja mh. ette hoiatamata peatada või lõpetada vastavate funktsionaalsuste kasutamise võimaluse.
 10. ArendajaI on õigus igal ajal ette teatamata teha Äpis muudatusi ja/või muuta Tingimusi, avaldades muudetud Tingimused Äpis ja/või äpipoes ja/või Arendaja veebilehel. Muudatused jõustuvad avaldamise hetkest. Äpi jätkuv kasutamine on lubatud üksnes muudetud Tingimustega nõustumisel ning tähendab muudetud Tingimustega nõustumist.
 11. Äpi kasutamine vastuolus Tingimustega ja mistahes õigusvastaseks tegevuseks on keelatud.
 12. Äpi kasutamisest tekkinud vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus Eesti õiguse alusel.

Tingimused nende kehtival kujul on kättesaadavad siin.